Background

O nama

O nama

ZAŠTO BETA CONSULTING d.o.o.?

Beta koeficijent predstavlja meru sistemskog rizika odnosno tržišnog rizika koji nije moguće diverzifikovati.

Naša MISIJA je da angažovanjem visokostručnog kadra obezbedimo stabilno, profitabilno poslovanje uz optimalno angažovanje resursa, te kontrolu poslovnih rizika.

Svaki biznis je specifičan, kako sa aspekta sektora i grane poslovanja, tako i sa aspekta veličine, upravljačke i kadrovske strukture, tržišta na kojima posluje a posebno sa aspekta strukture finansiranja .

Naš CILJ je da individualnim pristupom i sa posebnom pažnjom svakom klijentu, identifikujemo slabe tačke, potencijalne pretnje i rizike, te da kreiramo rešenja kojima se podižu performanse poslovanja, stabilizuju i razvijaju biznisi ili vrše pripreme za M&A.

img

Naše usluge

Analiza bilansa i poslovanja sa prospektom kompanije za potencijalnog Investitora

Procena vrednosti firme ( osnovna ); određivanje ukupnog toka novca bilansno i vanbilansno sa projekcijom buduće vrednosti biznisa )

Upravljanje obrtnim kapitalom ( cash flow, gotovinski i ekonomski novčani tok )

Statička i Dinamička analiza na bazi NT sa analizom isplativosti ( ekonomičnost,profitabilnost, likvidnost, rentabilnost )

Z test / test sigurnosti i stabilnosti biznisa

Prodaja I kupovina biznisa –procena vrednosti firme sa asistencijom u merdžerima i akvizicijama ( M&A)

Procena isplativosti potencijalnih investicija risk analiza

Izrade biznis planova

Izrada investicionih elaborata

Due Diligence ( dubinsko snimanje poslovanja I preduzeća )

Izrada studija izvodljivosti ( feasibility studije )

L Renta CFO ( najam finansijskog direktora)

Asistencija u pregovorima sa bankama, kreditorima, poslovnim partnerima.

Strateški menadžment ( asistencija planiranje I upravljanje )

Reorganizacija poslovanja u skladu sa zahtevima I potrebama klijenta

Change management ( uvođenje promena I implementacija

Projektni menadžment ( EU projekti)

Analiza tržišta sa analizom rizika poslovanja (nabavno /prodajno tržište)

Krizno upravljanje – rent CEO ( najam Izvršnog direktora)

Asistencija u pregovorima

Audit planova i strategija
Obuke I seminari ( organizacija I zvođenje )

In house edukacije Izvođenje “tailor-made” obuka (grupni i individualni rad sa polaznicima)

Usluge fasilitacije ( sastanci, seminari, konferencije )
HR Konsalting

Screening i analiza stanja

Testiranje i evaluaciju zaposlenih

Izradu PSY profila zaposlenih

Kreiranje programa obuke u skladu sa rezultatima screeninga, analize i testiranja

Izrada izveštaja sa preporukama za dalji lični i profesionalni razvoj zaposlenih
Konsultantski angažmani shodno potrebama klijenta ( paket usluga / dan / sat )

International expert level

Expert level

Senior level